Producenci
Promocje
Koszula męska biała
Koszula męska biała

26,75 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Koszula męska czarna
Koszula męska czarna

26,75 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Bluza damska Geographical Norway GYMCLASS LADY PANTHERE
Bluza damska Geographical Norway GYMCLASS LADY PANTHERE

222,00 zł

Cena regularna: 259,00 zł

Kurtka damska Nebulus  Softshell - biała
Kurtka damska Nebulus Softshell - biała

140,00 zł

Cena regularna: 240,00 zł

Efory Organiczny olejek arganowy do twarzy, ciała i włosów
Efory Organiczny olejek arganowy do twarzy, ciała i włosów

119,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

szt.
Dron - RC 4,5 Kanal 2.4 Gh z kamerą
Dron - RC 4,5 Kanal 2.4 Gh z kamerą

129,00 zł

Cena regularna: 289,00 zł

szt.
6- sekundowy przyrząd do mięśni brzucha 6 Second ABS
6- sekundowy przyrząd do mięśni brzucha 6 Second ABS

92,00 zł

Cena regularna: 113,00 zł

szt.
Dziecięce buty antypoślizgowe Hobibear jasne różowe
Dziecięce buty antypoślizgowe Hobibear jasne różowe

88,00 zł

Cena regularna: 88,00 zł

szt.
Komoda z litej sosny z 6 szufladami Dogar Kynus kolor wiśni
Komoda z litej sosny z 6 szufladami Dogar Kynus kolor wiśni

359,00 zł

Cena regularna: 480,00 zł

szt.
Regulamin

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, prowadzonego przez Sprzedawcę.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Robert Wypchał z siedzibą w Nowym Targu 34-400, os. Szuflów 4B

dla przedsiębiorców działających na wpis w ewidencji (CEIDG) i spółek cywilnych:

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działający pod adresem:

ul. Szuflów 4B, NIP: 735-270-29-34, REGON: 123082899.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mający możliwość korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego zasobów i zawierania za jego pośrednictwem Umów.

Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę.

Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca - Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Sklep – strona internetowa służąca do prowadzenia przez Sprzedającego handlu elektronicznego, umożliwiająca zawieranie Umów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, znajdująca się pod adresem www.marketowyoutlet.pl.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

Adres e-mail Sprzedawcy – adres poczty elektronicznej marketowyoutlet@gmail.com.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 2014 poz. 121 – t.j. z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827).

 

 

§ 2.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp do Internetu. Nie może przy tym naruszać przepisów obowiązującego prawa.

Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Użytkownik może dokonywać zamówień w Sklepie w każdym czasie, po uprzedniej rejestracji.

Rejestracja wymaga podania danych celem wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, a także akceptacji Regulaminu.

Dane podane podczas rejestracji powinny zostać zaktualizowane przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza, w przypadku gdy ulegną one zmianie.

Wszystkie ceny podane w Sklepie zawierają w sobie podatek VAT. Ceny nie zawierają w sobie kosztu dostawy.

Do ceny zakupu należy doliczyć odpowiednie koszty dostawy.

 

 

§ 3.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 

Celem dokonania zamówienia i zawarcia Umowy konieczne jest podanie przez Kupującego w odpowiednim formularzu danych dotyczących:

adresu do dostawy,

wybranego sposobu dostawy,

metody płatności.

Dane określone w powyższym punkcie zostaną wykorzystane przez Sprzedającego do realizacji Umowy, w tym do dostawy towaru.

Dokonanie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Sprzedawca weryfikuje poprawność zamówienia.

Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje prawidłowo złożone zamówienie, o czym informuje Użytkownika wysyłając na jego adres e-mail podany podczas rejestracji oświadczenie o przyjęciu oferty. Moment dojścia tego oświadczenia do Użytkownika uważa się za moment zawarcia Umowy.

Sprzedawca poinformuje Użytkownika o nieprawidłowym złożeniu zamówienia, wysyłając stosowną informację na jego adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

 

§ 4.

ZAPŁATA I DOSTAWA

 

Cena oraz koszt dostawy podlegają opłaceniu przez Kupującego za pomocą metod udostępnianych przez Sklep.

Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości zamówienia i wybranego przez Kupującego sposobu dostawy spośród dostępnych w Sklepie.

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego.

 

 

§ 5.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące realizacji Umowy.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej na Adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt 2 lit. a) niniejszego Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

podstawę reklamacji,

wskazanie żądań Kupującego,

okoliczności uzasadniające reklamację.

O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej (jeśli dobrowolnie podał swój adres e-mail w reklamacji i wyraził wolę otrzymania wiadomości w ten sposób) bądź poczty tradycyjnej.

 

 

§ 6.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniższych kosztów:

jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Odstąpienia można dokonać za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu sprzedającego o swojej decyzji dotyczącej wyboru przewoźnika. Sprzedający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, oprócz kosztów  dostawy.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje przedsiębiorcy - zatem jeżeli przedsiębiorca dokonał zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to nie jest on traktowany jak konsument i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet.

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie jest możliwe w przypadku umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

4. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
nazwisko i imię,
adres do wysyłki produktów,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.

8. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3.Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiazuje od dnia 25.05.2018

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

12. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

13. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

14. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

15. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

16. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

17. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

18.Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana nie dotyczy Umów zawartych przed jej wejściem w życie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2016 r. i znajduje zastosowanie do Umów zawartych od tego dnia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl